Bidang 5

V. Divisi Hukum dan Advokasi
1) Al Khanif, S.H.M.A., Ph.D. (Koord.)
2) Yogi, S.H.
3) Yassir Arafat, S.H., M.H.
4) Andiono Putra, S.Hi., M.AP.
5) M. Khoiron Kisan, S.H.